Vad är en förvärvad hjärnskada?

Ca 70 000 personer i Sverige drabbas varje år av förvärvade hjärnskador. Många av dem får bestående hjärnskador. Samhället är relativt sett bra på att ta hand om dessa människor i det akuta skedet men den livslånga rehabiliteringen är starkt eftersatt.

rikshjärnanNär hjärnskadan inte är medfödd talar man om förvärvad hjärnskada. Orsakerna till skadan kan vara både av traumatisk- (yttre våld) och sjukdomskaraktär, till exempel trafikolycka, fallolycka, misshandel, syrebrist, aneurysm, stroke, virus, tumör och lösningsmedelsskador.

Vilka effekter får skadorna?

Hjärnskadorna kan ge både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt beteendemässiga störningar som kan vara både synliga och osynliga. Fysiska/motoriska funktionsnedsättningar kan innebära att du drabbas av olika former av förlamningar eller att du har svårt att kontrollera kroppens rörelser.

Kognitiva funktionsnedsättningar kan innebära nedsatt förmåga vad gäller exempelvis minne, kommunikation, initiativ, vakenhet, inlärning, planering,
omvärldsuppfattning, omdöme och koncentration.

Varje hjärnskada har sin unika individuella prägel.
Läkning och rehabilitering av en skadad hjärna är alltid möjlig, men en
komplicerad och långvarig process, som kan pågå hela livet.